REGULAMIN SPOTKAŃ FUTURE TALKS

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki uczestnictwa w spotkaniach pod nazwą „Future Talks” organizowanych wspólnie przez Europejską Fundację Kosmiczną z siedzibą w Krakowie przy ul. Generała Tadeusza Kościuszki 40/6, zarejestrowana pod numerem KRS 0000535316; NIP: 6762482727, REGON: 360492731 oraz przez Osti- Hotele Zbigniew Ostachowski z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Kossaka 1, REGON: 350539280; NIP: 6760001681,

 1. które planowo mają odbywać się cyklicznie, sześć razy w roku.
 2. Rejestracja uczestnictwa w Spotkaniu jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.

 

§ 2 Rejestracja

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego.
 2. Rejestracji można dokonać najpóźniej na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia Spotkania.
 3. Jeżeli Rejestracji dokonuje osoba inna niż Uczestnik, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych in Zamawiający powinien również posiadać udzielone mu przez Uczestnika upoważnienie do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika do ich przetwarzania.

 

§ 3 Potwierdzenie udziału w Spotkaniu

Organizator wysyła Potwierdzenie udziału w Spotkaniu jeżeli są spełnione następujące warunki:

 1. Organizator otrzymał prawidłowo wypełniony Formularza zgłoszeniowy;
 2. Limit wolnych miejsc na udział w Spotkaniu nie jest wyczerpany.

 

§ 4 Obowiązki Uczestnika

Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać go.  

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Organizatorowi. Dotyczy to również szkód wyrządzonych osobom trzecim, jeżeli do pokrycia tych szkód zobowiązany jest Organizator.

 

§ 5 Zmiany w programie Konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Spotkania tj. m.in. prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Spotkania.

Organizator poinformuje Uczestników o ewentualnych zmianach za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Spotkania dostępnej pod linkiem www.futuretalks.com lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.

 

§ 6 Rezygnacja z uczestnictwa

Uczestnicy zmuszeni zrezygnować z udziału w wydarzeniu proszeni są o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres futuretalks@spacefdn.com.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Europejska Fundacja Kosmiczną z siedzibą w Krakowie przy Generała Tadeusza Kościuszki 40/6, 30-105 Kraków, zarejestrowana pod numerem KRS 0000535316; NIP: 6762482727, REGON: 360492731.

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia Spotkania, w tym stworzenia listy Uczestników Spotkania oraz możliwości kontaktu z Uczestnikami w przypadku zmiany terminu lub szczegółów Spotkania, jak również informowania Uczestników o kolejnych spotkaniach oraz innych wydarzeniach, jak również ofercie organizatorów spotkań Future Talks, czyli Europejskiej Fundacji Kosmicznej oraz Osti- Hotele Zbigniew Ostachowski.
 2. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczna dla celów rejestracji Uczestnika w Spotkaniu.
 4. Organizator zobowiązany jest do poinformowania Uczestników przy pierwszym kontakcie mailowym, towarzyszącym rejestracji o umieszczeniu ich adresów mailowych w bazie organizatorów oraz o możliwości wyrażenia sprzeciwu.

Organizator zobowiązany jest zamieścić link do Regulaminu wydarzeń z serii Future Talks na stronach promujących wydarzenie.

 

Europejska Fundacja Kosmiczna
Generała Tadeusza Kościuszki 40/6, 30-105, Kraków;
+48 123764270   NIP: PL 6762482727,   Polska
futuretalks@spacefdn.com

Osti- Hotele Zbigniew Ostachowski z siedzibą w Krakowie przy ul. Juliusza Kossaka 1, REGON: 350539280; NIP: 6760001681